การประกวด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป

 

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกา กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  พร้อมแนบ Story Board (PDF File)

 

กำหนดการประกวด / ปฏิทิน กิจกรรม

 • ทีมงานส่งแฟ้ม Story Board พร้อมใบลงคะแนนทั้ง 3 ประเภท (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
 • กรรมการส่งผลคะแนนให้ทีมงานรวบรวมคะแนน (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
 • กรรมการพิจารณาผลคะแนนรอบ QUALIFIES (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
 • ประกาศผลรอบ QUALIFIES (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
 • กิจกรรม Workshop (วันที่ 14 มี.ค. 2564)
 • 15 ทีมผู้เข้ารอบ QUALIFIES ผลิตหนังสั้นพร้อมส่งผลงาน (วันที่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564)
 • กรรมการพิจารณาผลงานและตัดสินรอบ Final (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
 • งานประกาศผลรอบตัดสิน (วันที่ 16 พ.ค. 2564)

 หมายเหตุ : เงื่อนไขและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน แบ่งเป็น

 • ความถูกต้องของข้อมูล และความสมบูรณ์ของเนื้อหาตรงตามที่กาหนด (จำนวน 10 คะแนน)
 • การเล่าเรื่อง พล๊อตเรื่องตรงประเด็น / การเล่าเรื่องเข้าใจ / ชัดเจน (จำนวน 10 คะแนน)
 • เทคนิคการนาเสนอ รูปแบบการนาเสนอ น่าสนใจ / สวยงาม (จำนวน 10 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องราว (จำนวน 10 คะแนน)
 • ภาพรวมของผลงาน (จำนวน 10 คะแนน)

**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

 

รางวัล รวม 150,000 บาท

 • เป็น เงินรางวัล พร้อม ถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร
 • มอบรางวัลให้ 3 ประเภท ประเภทบุคคลทั่วไป, ประเภทอุดมศึกษา, ประเภทมัธยมศึกษา แบ่งเป็นเงินรางวัลดังนี้
  • เงินรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท 
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท 
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • เงินรางวัลประเภทอุดมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท 
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท 
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท
  • เงินรางวัลประเภทมัธยมศึกษา
   • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท 
   • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท 
   • รางวัลชมเชยเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

**ผลงานที่ชนะจะถูกนำขึ้นฉายทางสื่อออน์ไลน์ช่องทางต่างๆ**

 

เงื่อนไขการประกวด
ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานภาพยนต์สั้น (Short Film) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
 2. ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไปต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคนๆ ละ 1 ชุด
 3. รูปแบบภาพยนตร์สั้นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรค Hemophilia” ตาม Concept ที่กำหนด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวเนื้อหาไม่เกิน 5 นาที (รวม Intro และ End Credit)
 5. ผู้สมัครต้องผลิตภาพยนตร์รูปแบบของไฟล์ MP4 หรือ .MOV กำหนดให้มีความคมชัดแบบไม่ต่ำกว่า
  Full HD (1920x1080) สัดส่วนภาพ 16 : 9 โดยไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและรูปแบบการนำเสนอ
 6. กำหนดให้ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องมีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเมื่อมีบทพูด
 7. ผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
  และต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,YouTube ,Line ,
  Instagram เป็นต้น)
 8. ผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ต้องไม่เป็นผลงานที่
  ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 9. ผู้สมัครสามารถสร้างผลงานโดยสื่อความหมายได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ
  ทีมทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนศีลธรรมและพฤติกรรมอันดีของ
  สังคม
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้
  ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ ในการ
  สร้างสรรค์ผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ.
  คอมพิวเตอร์
 11. กรณีที่ผลงานใดมีกรละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น ทางคณะผู้จัดงานไม่มี
  ส่วนร่วมในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด
  ได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการ
  ลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 12. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
  แห่งประเทศไทยซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องขอ
  อนุญาตจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 13. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ชุดโลโก้ที่คณะผู้จัดกำหนดท้ายเครดิต
 14. คณะผู้จัดงานไม่มีนโยบายสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการเดินทางไป
  ร่วมงานประกาศรางวัล
 15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ทีมคณะกรรมการผู้ตัดสิน

 1. ผู้กำกับภาพยนตร์
 2. ตัวแทนจากบริษัท Agency ชื่อดังของเมืองไทย
 3. ตัวแทนอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 4. ตัวแทนจากมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยหรือตัวแทนจากชมรมผู้ป่วยโรค
  เลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศ

 

ส่งผลงานเข้าประกวด

 - Download แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 - ส่งไฟล์ผลงานที่จะใช้เข้าร่วมประกวด (ส่งเป็น Storyboard (pdf. File) มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2020. All Rights Reserved.