เกี่ยวกับ

ที่มาของการจัดกิจกรรม

เพื่อสร้าง “ความเข้าใจ” ของโรค Hemophilia กับ “สังคม” ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ตระหนักและเข้าใจผู้ป่วย พร้อมสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับ “ผู้ป่วย” ส่งผลดีต่อการคิด การใช้ชีวิต และร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นให้กับผู้ป่วยอื่นโดยใช้ “สื่อที่สร้างสรรค์” อย่างหนังสั้นเพื่อดึงความสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา ได้แสดงความสามารถ ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานเพื่อสังคม และมีโอกาส Workshop เพื่อรับความรู้ด้านการทำหนังสั้น จากมืออาชีพ เพื่อเป็น young blood มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ให้กับสังคม

© 2020. All Rights Reserved.